Preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij

RASPORED NASTAVNIKA I ASISTENATA
po predmetima u akademskoj 2016/17.
SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE

PRVA GODINA

Predmet

ECTS

 Nastavnik

P+V+S

Asistent

I semestar

Osnove ekonomije

9

prof.dr.sc. Željko Marić

90 (60+30)

Marina Jerinić, mag.oec

Matematika

9

doc.dr.sc. Anela Čolak

90 (45+45)

 

Informatika

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (45+15)

Damir Lucović, dipl.oec.
Jelena Zovko, dipl.oec.
mr.sc.Mirela Mabić,

Engleski jezik (I)

6

doc.dr.sc. Ivana Grbavac

60 (30+30)

Jadranka Šimunović,

Njemački jezik (I)

6

prof.dr.sc. Senka Marinčić

60 (30+30)

prof.dr.sc. Senka Marinčić

II semestar

Mikroekonomija

9

doc. dr.sc. Dijana Ćavar

90 (60+30)

Marina Jerinić, mag.oec 

Statistika

9

prof.dr.sc. Zora Marijanović

90 (45+45)

Sanella Palac, dipl.oec.

Trgovačko pravo

6

doc.dr.sc. Marinko Jurilj

60 (45+15)

________________

Engleski jezik (II)

6

doc.dr.sc. Ivana Grbavac

60 (30+30)

Jadranka Šimunović,

Njemački jezik (II)

6

prof.dr.sc. Senka Marinčić

60 (30+30)

prof.dr.sc. Senka Marinčić

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE
DRUGA GODINA

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Asistent

III semestar

Makroekonomija

9

prof.dr.sc. Mila Gadžić

90 (60+30)

Jelena Jurić, mag.oec.

Računovodstvo

6

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

Ante Džidić, mag.oec.

Organizacija

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

30

30

 

Poslovne financije

6

prof.dr.sc. Igor Živko

60 (45+15)

Jelena Jurić, mag.oec.

Metodologija istraživanja

3

 

30

 

IV semestar

Menadžment

6

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60 (45+15)

Lidija Šunjić, mag.oec.

Javne financije

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60 (45+15)

Jelena Jurić, mag.oec.

Marketing

6

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

prof.dr.sc Arnela Bevanda

30

30

 

Međunarodna ekonomija

6

prof.dr.sc. Željko Marić

60 (45+15)

Marina Jerinić, mag.oec 

Gospodarstvo BiH

6

doc.dr.sc. Branimir Skoko

60

 

 

*Organizacija se ne izvodi- studenti su odslušali predmet na prvoj godini

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE
TREĆA GODINA

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Asistent

V semestar

Poslovna statistika

6

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60 (30+30)

Sanella Palac, dipl.oec.

Poslovni informacijski sustav

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

mr.sc. Mirela Mabić,

Međunarodna ekonomija

6

prof.dr.sc. Željko Marić

60 (45+15)

Marina Jerinić, mag.oec 

Upravljanje marketingom

6

prof.dr.sc. Sandra Soče Kraljević
doc.dr.sc. Marija Čutura

30

30

 

Ekonomske integracije u Europi

6

prof.dr.sc. Mila Gadžić

60

 

 

VI semestar

Financijsko računovodstvo

6

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

mr.sc. Željko Bošnjak

Monetarna politika

6

prof.dr.sc. Igor Živko

60 (45+15)

Jelena Jurić, mag.oec.

Financijske institucije i tržišta

6

prof.dr.sc. Mila Gadžić

60 (45+15)

Jelena Jurić, mag.oec.

Međunarodno poslovanje

6

 

60 (45+15)

Marina Jerinić, mag.oec 

Gospodarsko BiH

6

doc.dr.sc. Branimir Skoko            

60

 

Izborni predmet 1

 

Upisuju samo oni studenti koji nisu položili

 

Ekonomsku sociologiju Ili

Demografiju s ekonomikom rada

 

Poduzetništvo se ne izvodi- studenti su odslušali predmet na drugoj godini, a umjesto njega se izvodi Međunarodna ekonomija

Izborni predmet 1 priznaje se studentima koji su položili Ekonomsku sociologiju ili Demografiju s ekonomikom rada

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE
ČETVRTA GODINA (NP i program broj 5)

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Asistent

VII semestar

Zajednički predmeti

Ekonomska politika

6

doc.dr.sc. Branimir Skoko

60

 

 

Smjer: Računovodstvo i financije

Upravljanje bankama

6

prof.dr.sc. Igor Živko

60(30+30)

Jelena Jurić, mag.oec.

Upravljačko računovodstvo

6

doc. dr.sc. Maja Letica

60

 

Fiskalna politika EU

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60

 

Računovodstvo poreza

4

doc.dr.sc. Miro Džakula

60 (30+30)

mr.sc. Željko Bošnjak

Izborni predmet

2

 

 

 

 

Smjer: Marketing

Osobna prodaja i pregovaranje

6

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

Marketing poslovnih tržišta

6

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

 

Upravljanje proizvodom

6

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

 

Marketinška komunikacija

4

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

 

Izborni predmet

2

   

 

 

Smjer: Menadžment

Strateški menadžment

6

doc.dr.sc. Katerina Malić-Bandur

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec.

Sustavi potpore odlučivanju

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)

Damir Lucović, dipl. oec.

Projektni menadžment

6

doc.dr.sc. Nikola Papac

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec.

Metodika projektiranja organizacije

4

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60

 

Izborni predmet

2

 

 

 

 

Smjer: Poslovna informatika

Algoritmi i strukture podataka

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60(30+30)

Jelena Zovko, dipl. oec.

Sustavi potpore odlučivanju

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)

Damir Lucović, dipl. oec.

Upravljanje poslovnim dokumentima

6

prof.dr.sc. Maja Lamza Maronić

60 (30+30)

Damir Lucović, dipl. oec.

Softversko inženjerstvo

4

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

Jelena Zovko, dipl. oec.

Izborni predmet

2

 

 

 

 

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Vježbe

VIII semestar

Zajednički predmeti

Međunarodno poslovanje

6

 

60 (30+30)

Marina Jerinić, mag.oec 

 

Smjer: Računovodstvo i financije

Revizija

6

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

 Ante Džidić

Monetarna analiza

4

prof.dr.sc. Igor Živko i

prof.dr.sc. Marijana Ivanov

60 (30+30)

 Jelena Jurić, mag.oec.

Analiza financijskih izvještaja

4

doc.dr.sc. Miro Džakula

60 (30+30)

 Sanella Palac, dipl. oec.

Izborni predmet

4

 

 

 

Završni rad

6

 

 

 

 

Smjer: Marketing

Strategije marketinga

6

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

Upravljanje odnosima s klijentima

4

prof.dr.sc. Sandra Soče  Kraljević

60

 

Poslovna etika

4

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

 

Izborni predmet

4

 

 

 

Završni rad

6

 

 

 

 

Smjer: Menadžment

Korporativno upravljanje

6

doc. dr.sc. Nikola Papac

60

 

Poslovna inteligencija

4

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

mr.sc. Mirela Mabić,

Poslovna etika

4

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

 

Izborni predmet

4

 

 

 

Završni rad

6

 

 

 

 

Smjer: Poslovna informatika

Poslovna inteligencija

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

Mr.sc. Mirela Mabić,

Analiza financijskih izvještaja

4

doc.dr.sc. Miro Džakula

60 (30+30)

 Sanella Palac, dipl. oec.

Umjetna inteligencija

4

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)

Jelena Zovko, dipl. oec.

Izborni predmet

4

 

 

 

Završni rad

6

 

 

 

 

*Studenti mogu odabrati kao izborni predmet jedan od predmeta koji se izvode na drugom smjeru