Stručni studij

Stručni studij

STRUČNI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE
PRVA GODINA

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Vježbe

I semestar

Osnove ekonomije

8

prof.dr.sc. Željko Marić

60 (45+15)

Marina Jerinić, mag.oec.

Poslovna matematika

7

doc.dr.sc. Anela Čolak

60

 

Poslovna informatika

8

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)

Damir Lucović, dipl.oec.

Mr.sc. Mirela Mabić,

Jelena Zovko, dipl.oec.

Trgovačko pravo

5

doc.dr.sc.Marinko Jurilj

60 (30+30)

___________________

Engleski jezik I

2

doc.dr.sc. Ivana Grbavac

60 (30+30)

Jadranka Šimunović,

Njemački jezik I

2

prof.dr.sc. Senka Marinčić

60 (30+30)

prof.dr.sc. Senka Marinčić

II semestar

Osnove statistike

8

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60(30+30)

Sanella Palac, dipl.oec.

Ekonomska sociologija

8

prof.dr.sc. Slavo Kukić

60

 

Poslovna organizacija

8

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

30

30

 

Engleski jezik II

6

doc.dr.sc. Ivana Grbavac

60 (30+30)

Jadranka Šimunović,

Njemački jezik II

6

prof.dr.sc. Senka Marinčić

60 (30+30)

prof.dr.sc. Senka Marinčić

 

DRUGA GODINA

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Vježbe

III semestar

Osnove poduzetništva

7

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec.

Računovodstvo

8

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

Ante Džidić

Mikroekonomija

8

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60 (45+15)

Marina Jerinić, mag.oec.

Ekonomika poduzeća

7

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

 

IV semestar

Zajednički predmeti

Poslovna etika

5

doc.dr.sc. Marija Čutura 

60

 

Osnove marketinga

7

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

Osnove menadžmenta

7

prof.dr.sc. Zdenko Klepić

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec.

Poslovne financije

6

prof.dr.sc. Igor Živko

60 (30+30)

Jelena Jurić, mag.oec.

Smjer: Računovodstvo i financije

Financijsko računovodstvo

5

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

mr.sc. Željko Bošnjak

Smjer: Marketing

Ponašanje potrošača

5

prof.dr.sc. Slavo Kukić

60

 

Smjer: Menadžment

Operacijski menadžment

5

doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur

60 (30+30)

Damir Lucović, dipl.oec.

Smjer: Poslovna informatika

Programiranje

5

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

Jelena Zovko, dipl.oec.

 

TREĆA GODINA

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Vježbe

V semestar

Zajednički predmeti

Poslovno planiranje

6

doc.dr.sc. Nikola Papac

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec.

Radionica I                                         8      prof.dr.sc. Arnela Bevanda                       60  

Smjer: Računovodstvo i financije

Porezni sustav BiH

6

prof.dr.sc. Željko Šantić

60 (30+30)

mr.sc. Željko Bošnjak

Bankarsko poslovanje

5

prof.dr.sc. Igor Živko

60

 

Računovodstveni informacijski sustavi

5

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

mr.sc. Mirela Mabić,

Smjer: Marketing

Marketinška komunikacija

6

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

 

Međunarodni marketing

5

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60

 

Istraživanje tržišta

5

prof.dr.sc. Sandra Soče-Kraljević

60

 

Smjer: Menadžment

Menadžment ljudskih potencijala

6

prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec..

Poslovno odlučivanje

5

prof.dr.sc. Zora Marijanović

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec..

Istraživanje tržišta

5

prof.dr.sc. Sandra Soče-Kraljević

60

 

Smjer: Poslovna informatika

Upravljanje podacima

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

Mr.sc. Mirela Mabić,

Računovodstveni informacijski sustav

5

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

Mr.sc. Mirela Mabić, dipl.oec.

Algoritmi i strukture podataka

5

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)

Jelena Zovko, dipl.oec.

 

 

 

 

 

Predmet

ECTS

Nastavnik

P+V+S

Vježbe

VI semestar

Zajednički predmeti

Radionica II                                        8      prof.dr.sc. Zdenko Klepić                        60  

Smjer: Računovodstvo i financije

Računovodstvo troškova

5

doc.dr.sc. Maja Letica

60 (30+30)

Sanella Palac, dipl.oec.

Financijski sustav BIH

6

prof.dr.sc. Mila Gadžić

60 (30+30)

Jelena Jurić, mag.oec.

Računovodstvo poreza

5

prof.dr.sc. Danimir Gulin

doc.dr.sc. Josipa Grbavac

60 (30+30)

mr.sc. Željko Bošnjak

Osnove poslovne analize

6

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

 

Smjer: Marketing

Odnosi s javnošću

6

doc.dr.sc. Marija Čutura

60

 

Marketing usluga

6

prof.dr.sc. Arnela Bevanda

60

 

Vještine prodaje i pregovaranja

5

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

Internet marketing

5

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60(30+30)

mr.sc. Mirela Mabić

Smjer: Menadžment

Osnove poslovne analize

6

doc.dr.sc. Dijana Ćavar

60

 

Korporativno upravljanje

5

doc.dr.sc. Nikola Papac

60

 

Vještine prodaje i pregovaranja

5

prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

60

 

Projektni menadžment

6

doc.dr.sc. Nikola Papac

60 (30+30)

Lidija Šunjić, mag.oec.

Smjer: Poslovna informatika

Poslovni informacijski sustav

6

prof.dr.sc. Dražena Gašpar

60 (30+30)

mr.sc.Mirela Mabić,

Upravljanje poslovnim dokumentima

5

prof.dr.sc. Maja Lamza-Maronić

60 (30+30)

Damir Lucović, dipl.oec.

Internet marketing

5

doc.dr.sc. Sandra Jelčić

60 (30+30)

mr.sc.Mirela Mabić,

Razvoj poslovnih aplikacija

6

prof.dr.sc. Brano Markić

60 (30+30)

Jelena Zovko, dipl.oec.